Kapcsolat

Szavazás

Mi a véleménye az új honlapról?

Nagyon tetszik 53% Egész jó 17% Nem túlságosan tetszik 8% Egyáltalán nem tetszik 22%

ÁSZF
ÁSZF
 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

  1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.angelsshoppingcentral.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: ccv  Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek 
  között jön létre.

  A Szolgáltató a termékek adásvételében a termék külföldi forgalmazójának (továbbiakban: Forgalmazó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Szolgáltató a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

  A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, 
  azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

  1.2. Az ccv  Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.A Partner megbízza a Szolgáltatót, hogy a Partner nevében továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen. A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából szolgáltató jelenteti meg és kezeli. Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vámfizetés kizárólag Partnert terhelik.

  1.3. Raktárkészlettel kizárólag a forgalmazó rendelkezik. A forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Partner részére szállíttatja, postázza a termékleírásban szereplőszállítási feltételekkel. A Szolgáltató a 
  termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Szolgáltató a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi 
  megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és 
  felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős.

 2. A Szolgáltató vállalja:
  2.1
  - A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését
  - A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé
  - A termékreklamációk közvetítését a forgalmazó és a Partner között
  - A Webáruházzal, hirdetéssel összefüggő kérdések és kérések kezelése és 
  megválaszolása
  - E-számla kiállítása a közvetítői kereskedői jutalékról (ezt a díjat a 
  termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már nem kell)

  - Garanciális igények teljes körű közvetítése: Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre - Partner köteles intézni, e vonatkozásban Partner köteles eljárni; ezen eljárás teljes körű költségei a Partnert terhelik. Szerződő felek közül Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és 
  képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

  2.2 Jelen megállapodást a Weboldalon való részvétellel, a termék megrendelésével, vagy megvásárlásával a Partner elfogadja és tudomásul veszi, továbbá befogadja a Szolgáltatótól az e-számlát, amely a közvetítő kereskedői szolgáltatás díjáról kerül kiállításra (Ezt az összeget a termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már NEM KELL)

  3. Adatvédelem:
  Tárhelyszolgáltató:

  Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o.
 3. Cím: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice
 4. Cégjegyzékszám: 28090403
 5. Adószám: CZ28090403
 6. Skype:  eshop-gyorsan
 7. E-mail cím: info@eshop-gyorsan.h

  3.1.A Szolgáltató a mindenkori hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve kezeli a Partner adatait és azt harmadik személynek át nem adja. Szolgáltató a Partner által részére a Webáruház 
  használatán keresztül megadott adatot harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, semmilyen formában; a Partner által megadott adatot csak a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során az ott rögzített szükséges mértékben használja fel. Szolgáltató a megrendelés teljesítését követően a Partner adatokat nem tárolja; mindösszesen csak azon mértékben, amennyiben Partner az oldalra történt regisztráció során   megadott adataival újabb megrendelést kíván eszközölni; Partneradatai a regisztrációjához kötötten, más által hozzáférhetetlenül kezeli 
  Szolgáltató.

  4. A termék ára:

  4.1.A Szolgáltató végzi a termék teljes vételárának begyűjtését és azt a forgalmazó felé továbbítja.

  5. Szállítási feltételek

  5.1.A Szolgáltató a rendelt terméket vagy termékeket a vételár kiegyenlítését követően, a feladástól számítva 15-40 munkanapon belül végzi el. A termékeket a Magyar Posta

  kézbesíti. A kézbesítés általános feltételeiről a Magyar Postánál érdeklődhet. A pontatlan vagy rossz címzésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezen okok valamelyikéből felmerülő többletköltségek a Partnert terhelik.

  5.2. A szállítási költség egyszeri 1290 ft, mely egy terméknél, de akár 
  több terméknél sem változik.

 8. Jótállás és szavatosság
  6.1. Minden a Szolgáltatón keresztül rendelt termékre a törvényi előírások szerinti szavatosságot vállal a forgalmazó. Mindennemű szavatossági és garanciális kötelezettséget és igényt a forgalmazó vizsgál felül és jogos esetben teljesít mely során a Szolgáltató és Partner számára segítséget nyújt, a folyamat teljes időtartama alatt.

  6.2. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. Partner tudomásul veszi, hogy garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és a forgalmazó részére történő visszajuttatását – a forgalmazó címére, azaz külföldre (Távolkelet, Anglia, Németország) a Partner köteles intézni, Szolgáltató vállalja,hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést Partner kérésére és képviseletében a forgalmazóval elvégzi.

  6.3. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

  6.4 Kellékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a ccv.hu  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben 
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 
  vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 3 hónap, de legfeljebb egy év.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ccv vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  Termékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. 
  pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt 
  érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását 
  vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor 
  hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a 
  gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba 
  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő 
  elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti 
  termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy 
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját 
  termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági 
  kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági 
  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta 
  forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal 
  időpontjában nem volt felismerhető vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás 
  alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot 
  bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem 
  érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése 
  esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó 
  kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, 
  az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/jogszabály alapján az Angels Shopping 
Central, mint Vállalkozó jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre 
kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel 
jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak 
megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási 
határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól 
olvashatóságát.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó 
rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem 
érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén 
a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó 
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási 
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék 
cseréjét, vagy javítását.

Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a 
javítás lehetősége áll fenn.

Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár 
visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a 
javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától 
számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó 
köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt 
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont 
Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott 
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A közvetítést nem tudjuk vállalni  40 munkanapon belül amennyiben:

- A termék árát rossz számlaszámra utalja a vásárló
- Ha a termék árát hibásan utalja a vásárló
- Külföldi utalásnál a többletköltség minden esetben a vásárlót terheli
- Amennyiben a közleményben nem tünteti fel a nevét,és/vagy rendelés 
azonosítóját.
- Rózsaszín csekken való "utalást" nem áll módunkban elfogadni.

A felmerülő többletköltségek ez esetben a vásárlót terhelik.(2390 ft 
adminisztrációs költség, amennyiben nem tudnak a felek megállapodni)

7. Elállás joga

7.1. 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet értelmében a Partner, a termék 
kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül 
elállhat a rendeléstől. Amennyiben ezt írásban jelzi, elegendő az 
elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül a Szolgáltató számára 
elküldeni. Elállás esetén a vételár és a szállítási költség kerül 
visszafizetésre, de a visszaküldés költségét a Forgalmazó felé a 
Partnert terheli. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról 
való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles 
visszatéríteni a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, ideértve a 
teljesítéssel összefügésben felmerült költségeket is továbbá a 
Vállalkozó, csak addig tarthatja vissza ezt az összeget, amíg a Partner 
a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, 
hogy azt visszaküldte. (Korábbi időpontot figyelembe véve).
Forgalmazó kizárólag nyomon követhető postacsomagot tud fogadni. A 
Forgalmazónak jogában áll a termék nem rendeltetésszerű használatából 
eredő károk megtérítését követelnie. A Partner elállási jogát jogosult a 
forgalmazóval szemben gyakorolni, valamint az ezzel kapcsolatban 
felmerülő kötelezettségek szintén a partnert terhelik. A Partner e jogát 
a termék kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 
naptári napon belül e-mailben eljuttatott írásbeli elállási 
nyilatkozattal gyakorolhatja melyet  részünkre továbbít a Szolgáltató és 
ezen folyamat akadálymentes végbemenetele érdekében közreműködik és 
segítséget nyújt. A Fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb 
az elállás közléstől számított 14 naptári napon belül vissza kell 
juttatnia a terméket. A Partner eltérő, nem a legkevésbé költséges 
fuvarozási módot választja, az ezzel járó többlet költségeket a 
Szolgáltató nem köteles megfizetni. A Partner a termék megrendelésével, 
valamint annak ellenértékének a Szolgáltató felé történő eljuttatásával 
kijelenti, hogy tudatában van a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 
elállási jogra vonatkozó rendelkezéseivel. A Partner elállási jogát a 
szerződés megkötésének napjától a termék átvételnek napjáig is 
gyakorolhatja. A Partner elállási jogát nyilatkozat-minta útján is 
gyakorolhatja.http://www.angelsshoppingcentral.hu/Elallas-Joga-a4_30.htm
   

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

       8.1. Panaszügyintézés: a Partner a termékkel vagy a Szolgáltató 
  tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsődlegesen a 
  http://www.angelsshoppingcentral.hu oldalon megjelölt kapcsolat menüpont alatt található e-mail 
  címre megküldött panaszlevelével kezdeményezheti; a probléma lehetőleg 
  részletes leírása mellett. A panaszlevél fent jelzett e-mail címre 
  történő megküldését követően – a levél átvételét követően – a 
  Szolgáltató 48 órán belül a panasszal kapcsolatosan válaszlevelet küld.

       8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és 
  a Partner között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval 
  való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési 
  lehetőségek állnak nyitva az Partner számára:

       - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél 
  fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a 
  lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz 
  elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás 
  lefolytatásáról.

       - Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és 
  a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés 
  megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon 
  kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a 
  lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető 
  testületnél.

  Jogviták rendezésére szolgáló oldal:

  https://ec.europa.eu/odr

  Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 
  Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön 
  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető 
  Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának 
  feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül 
  megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre 
  irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó 
  kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési 
  kötelezettség terheli.

  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület 
  felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá 
  kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti 
  megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára 
  feljogosított személy részvételének biztosítása”).

  Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg 
  illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van 
  bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó 
  igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására 
  terjed ki.

  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági 
  eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy 
  megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség 
  létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben 
  döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 
  költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető 
  testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a 
  fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel 
  kapcsolatban.

  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a 
  békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség 
  követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá 
  bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett 
  számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának 
  megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan 
  formában és tartalommal történő megjelenítését.

  A kérelemnek tartalmaznia kell

       a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
       a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy 
  érintett telephelyét,
       ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület 
  helyett kérelmezett testület megjelölését,
       a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó 
  tényeket és azok bizonyítékait,
       a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett 
  vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
       a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető 
  testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, 
  keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
  kérelemelőterjesztésére nem került sor,
       a testület döntésére irányuló indítványt,
       a fogyasztó aláírását.

  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát 
  (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, 
  így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz 
  elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb 
  írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a 
  meghatalmazást.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 
  http://www.bekeltetes.hu

  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
  mellett működő Békéltető Testület
  (Pest Megyei Békéltető Testület)

  Elérhetőségek

  Telefon/Fax:
  (+36-1) 269-0703
  (+36-1) 784-3076
  (+36-1) 784-3149

  E-mail cím
  pmbekelteto@pmkik.hu
  Levelezési cím:
  Pest Megyei Békéltető Testület
  1364 Budapest, Pf.: 81

  -Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó 
  követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a 
  Polgári Törvénykönyvről szóló

  2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. 
  évi III. törvény rendelkezései szerint.

  9. Regisztráció

  9.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található 
  adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

  9.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott 
  adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb 
  problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót 
  nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát 
  elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak 
  felróható okból hozzáférhetővé válik.

  Adatbeviteli hibák javítását, illetve adatváltozás bejelentést, az 
  alábbi e-mail címen teheti meg:

  rendeles@ccv.hu

  10. Megrendelés

  10.1.Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés!

  A Felek közt, elektronikus úton kötött szerződés jön létre, melyet a 
  szolgáltató iktat, utólag hozzáférhetővé teszi azt.

  A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk 
  használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs 
  oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban 
  kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. 
  Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető 
  tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a 
  portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon 
  bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait az előző 
  pontban találja.

  10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó 
  ár, amely az általános forgalmi adót, valamint  tartalmazza.

  10.3. A kiválasztott termék vételárát + postaköltséget a Partner a 
  kiválasztást követően, banki átutalással előre kifizeti a Weboldalon 
  megadott módon és bankszámlaszámra. A Partner tudomásul veszi, hogy 
  utánvétes fizetési lehetőségre, illetve halasztott fizetésre mód és 
  lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató közvetítői 
  szerepet lát el; raktárkészlettel, termékkel nem rendelkezik.

  10.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést és a vételár 
  megadott bankszámlán történő jóváírását követő 15-40 munkanapon 8 és 17 
  óra között  házhoz szállítja a Magyar Posta igénybevételével. A 
  meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban 
  vállalni.

  10.4.A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja 
  azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
  hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem 
  befolyásolja.

  10.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a 
  Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való 
  megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt 
  termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden 
  gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös 
  tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan 
  elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba 
  miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem 
  köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes 
  áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat 
  vásárlási szándékától.

  10.6. A megrendelést a Szolgáltató nem regisztrált és regisztrált 
  Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez 
  szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner 
  valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a 
  Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy 
  pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási 
  késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség 
  nem terheli.


  10.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen 
  Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek 
  ismeri el.

  10.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) 
  megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást 
  elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e 
  visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner 
  részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, 
  illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel 
  nélkül, automatikusan megszűnik.

  10.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben a Partner megtalálja a rendelés 
  számát, a vételár összegét, azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató 
  elfogadta, a számlaszámot, valamint minden egyéb, a megrendeléssel 
  kapcsolatos lényeges tudnivalót. A Partner tudomásul veszi, hogy 
  Szolgáltató a kiszállítást végző Magyar Posta esetleges késedelméért 
  vagy a kiszállítás során bekövetkező esetleges károkért, hibákért 
  felelősséget nem vállal. Vis major, mint például háborús események, 
  természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, 
  foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése 
  esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés 
  szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden 
  lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül 
  folytassuk.

  11. Szállítási és fizetési feltételek

  11.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a 
  Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő 
  időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett 
  szállítási címre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére 
  történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását 
  végzi.

  11.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a 
  Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő 
  helyszínen teljesíti.

  11.3. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás 
  időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés 
  esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a Partner bármi 
  sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére 
  köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. 
  Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

  12.Egyebek

       12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az 
  Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával 
  együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

       12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra 
  való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, 
  illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

       12.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott 
  adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a 
  szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A 
  megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes 
  személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató 
  részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a 
  Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés 
  teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató 
  alvállalkozójaként/közreműködő jeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek 
  adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
  adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor 
  hatályos rendelkezései szerint jár el.

       12.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit 
  egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az 
  esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 
  hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

       12.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az 
  esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben 
  tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek 
  értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 
  Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

       12.6. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. 
  Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat 
  az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. 
  törvény (Ptk.) és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései 
  az irányadóak.

     Pénz visszafizetési garancia.:

       Amennyiben a termék (termékek) nem érkeznek meg Önhöz az utalás 
  beérkezését követő kb 40 munkanapon belül,kérjük,vegye fel a kapcsolatot 
  ügyfél szolgálatunkkal, ez esetben a csomagot kerestetjük,és pénz 
  visszafizetési garanciát vállalunk! (rendeles@ccv.hu)
       Az elutalt összeget késés esetén,a  forgalmazó által történt 
  reklamáció elismerését követően haladéktalanul,de legkésőbb 14 napon 
  belül kerülnek visszatérítésre.
       Visszatérítést csakis bankszámlára tudunk elvégezni,lakcímre nem áll 
  módunkban.

       Bármilyen problémát észlel, rendeléssel, szállítással, termékkel 
  kapcsolatban,kérjük,vegye fel ügyfél szolgálatunkkal a kapcsolatot a 
  angels.shopping2014@gmail.com  email címen, legkésőbb 48 órán belül (munkanapokon) 
  válaszolunk!

  NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓ!

  Meg nem érkezett termékekkel kapcsolatban csak és kizárólag utalástól 
  számított 90!!! NAPIG tudunk reklamációt elfogadni amennyiben lejárt a 
  40 mujnkanapos szállítási idő 30 napon belül tudja jelezni a 
  reklamációt!

  A postai csúszásokért felelősséget nem vállalunk!

  A szállítási határidő amennyiben nyomonkövethető ragszámmal rendelkezik 
  a termék 60! Munkanap is lehet

  A rendelést ezen tények tudatában köteles elfogadni minden vásárló!
MDE5Z